ثبت قرارداد حمل با شرکت:           
 شماره برگفروش:                ردیف:          

شهر:       منطقه:        تاریخ انعقاد قرارداد:   1398/03/29

 خیابان/کوی :  

   تناژ:        کرایه حمل(هرتن به ریال) :                اولویت  یک کامیون:   

             شماره موبایل :                               اولویت دوم کامیون:            

  تلفن ثابت(کد شهرستان) :                                     محل تخلیه :                    

توضیحات: