سال               ماه             روز                                   سال               ماه         روز
 از تاریخ:                 تا تاریخ:                                    
      نام راننده:       نام محصول:            شماره برگفروش:                                        
  جمع تحویل(تن):           
    
 مشتری گرامی لطفا در صورت تحویل یا عدم تحویل بار گزینه مناسب را انتخاب کنید.

  ردیف :