کاربر
ورود کاربر

نام کاربری:
کلمه عبور:

مجهز به دستگاههاي الكترونيك پيشرفته و كاميون هاي ملكي با سابقه بيش از 30 سال حمل و نقلي در استان فارس با كارمنداني مجرب حاضر به قبول حمل كالا به تمام نقاط كشور.

مديرعامل : آقاي ضرغام زره پوش

رئيس هيأت مديره و مسئول دفتر حمل سيمان : آقاي علي جعفري

هيئت مديره و مسئول حمل و نقل بار شركت : آقاي غلامرضا طهمورثي

تلفن دفتر حمل سيمان 0711822155 و 07118225999 فاكس 07118221555

تلفن دفتر مركزي: 07118326460 و 07118326461 فاكس 07118326462

اينترنت www.TAKASH.IR

آدرس دفتر مركزي:  شيراز بلوار امبيركبير بين بانك پارسيان و پمپ بنزين شركت تعاوني كاميونداران.

آدرس پايانه: اكبرآباد قران پايانه بزرگ شيراز دفتر شماره 16 شركت تعاوني كاميونداران .

تلفن : 0711242023

  نرخ سیمان و شماره حسابهای بانکی

             ارتباط با مدیریت