سال              ماه              روز                               سال            ماه         روز
 سررسید از تاریخ:                تا تاریخ:                            

 جمع مبلغ چک: